svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Pågående forskningsstudier

 

Svenska Parkinsonakademien (SPA) är väl rustad för att genomföra olika typer av kliniska och translationella forskningsstudier relaterade till Parkinsons sjukdom, såväl kommersiella som akademiska studier. Alla steg i forskningsprocessen kan genomföras inom SPA: utveckling av studieprotokoll, etikansökan, genomförande, statistisk bearbetning och författande av vetenskapliga publikationer.

På bild: Två av våra forskningssjuksköterskor (Linnéa Edman och Christin Karremo).

 

För närvarande genomförs följande forskningsprojekt inom ramarna för SPA:

5-2-1, ansvarig forskare: Professor Per Odin

Studien avser att kartlägga patienter som uppfyller de så kallade 5-2-1 kriterierna (minst 5 dagliga doser av L-dopa och trots det minst 2 timmar i ”off” eller 1 timme i ”on med besvärande dyskinesier (överrörlighet)” – en situation där internationell konsensus säger att avancerad Parkinsonterapi bör övervägas). Studien undersöker hur vanligt förekommande det är att dessa patienter inte har avancerad terapi och i en subgrupp utreder man även orsaken till att dessa patienter inte har avancerad terapi.

 

BIA 28-6156-201, ansvarig forskare: Professor Per Odin

Detta är en fas 2 dubbel-blind placebo-kontrollerad studie kring en substans som möjligen kan verka sjukdomsmodifierande (bromsande) vid Parkinsons sjukdom i samband med en sjuklig variant av Glucocerebrosidase-genen. Läkemedelsföretaget Bial finansierar studien. Studien har 2 faser: I första fasen görs genanalys på ett stort antal intresserade patienter för att se om de har den sjukliga varianten av genen. I fas 2 randomiseras patienter med denna gen till 2 olika doser av studieläkemedlet eller placebo. Den andra fasen av studien pågår i 87 veckor. Deltagande personer kommer totalt 9 gånger på besök till sjukhuset. Den möjliga vinsten för deltagarna är att deras sjukdomsförlopp kan bromsas. Huvudkriterier för att få vara med i fas 1 av studien är att man haft Parkinsondiagnos sedan minst 1 år och högst 7 år. Ansvarig forskningssköterska för studien är Christin.Karremo@skane.se.

 

BioFINDER-2 (länk: https://biofinder.se/), ansvarig forskare: Professor Oskar Hansson

Studien följer personer med Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism, såväl som personer med kognitiva svårigheter och demens samt friska kontroller under många år med omfattande undersökningar med hjärnavbildning, ryggmärgsvätskeprov, blodprov och testning av motorik och kognitiva funktioner. Studien syftar till att utveckla metoder för tidig och säker diagnos av Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.

 

BioFINDER-sleep (länk: https://biofinder.se/rem/), ansvarig forskare: Professor Oskar Hansson

Syftet med denna studie är att kartlägga hur idiopatisk REM-sömnstörning är kopplat till Parkinsons sjukdom och hur sjukdomsprocessen vid tidig Parkinsons sjukdom påverkas av en samtidig REM-sömnstörning. Resultaten från studien syftar till att förbättra diagnostiken av och förståelsen för de tidiga stadierna av Parkinsons sjukdom, vilket är nödvändigt för utvecklingen av nya behandlingar som kan bromsa eller till och med stoppa sjukdomen.

 

Biomarkörstudie, ansvarig forskare: Professor Oskar Hansson

Biomarkörstudien är en longitudinell studie där personer med Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism följs under många år. Patienterna genomgår regelbundna undersökningar avseende motorik och kognitiva funktioner, blodprover och ryggmärgsvätskeprov. Studien inkluderar inga nya patienter.

 

Elegance studien, ansvarig forskare: Professor Per Odin

Detta är en fas IV registerstudie. Den vänder sig till dig som sätts in på behandling med Lecigon (Levodopa-entacapone-carbidopa intestinal gel) som behandling med bärbar pump. Studien finansieras av läkemedelsföretaget Britannia. Studien påverkar inte hur du behandlas utan innebär att du får den planerade behandling enligt plan. Man undersöker dig före eller kort efter (inom 3 månader) att du börjat med behandlingen, därefter efter 3-6 månaders behandling, efter 12 månaders behandling, efter 18 månaders behandling samt efter 24 månaders behandling (inget av dessa besök är obligatoriskt). Vid varje tillfälle får du svara på ett antal frågor och skalor. Man registrerar hur du tar medicinen, vikt, blodtryck och det tas en del lab-prover. Alla som sätts in på Lecigon-behandling kan vara med i studien. Ansvarig forskningssköterska för studien är Monica.Scharfenort@skane.se.

 

eSCIENCE MOVES, ansvarig forskare: Professor Per Odin

Studien innebär en fördjupad analys av rörelseavvikelser vid Parkinsons sjukdom och hoppas kunna bidra till en unik insikt i Parkinsons-patienternas rörelsemönster. Syftet med studien är att utveckla metoder för beskrivning och identifiering av rörelseavvikelser vid Parkinsons sjukdom. Den långsiktiga förhoppningen är att kunna bidra till utvecklingen av nya och bättre metoder för objektiv och tidseffektiv utvärdering för att kunna nå optimal behandling.

 

Genetik vid Parkinsons sjukdom och andra rörelsestörningar, ansvarig forskare: Docent Andreas Puschmann

Studien undersöker genetiska orsaker till Parkinsons sjukdom och andra rörelsestörningar som ataxi eller dystoni. Patienter med sådana sjukdomar undersöks noggrant och omfattande genetiska analyser görs. I första hand koncentrerar studien på undersökning av familjer där flera personer har drabbats av samma sjukdom. Även registerstudier bedrivs.

 

IRL 752, ansvarig forskare: Professor Per Odin

En randomiserad placebo-kontrollerad multicenterstudie som utvärderar effekten av Pirepemat (IRL752) på frekvensen av fall hos patienter med Parkinsons sjukdom. Ansvarig forskningssköterska för studien är Linnea.Edman-Persson@skane.se, tel 046 17 55 01.

 

LECIG sleep, ansvarig forskare: Professor Per Odin

En open-label multicenter studie som undersöker effekten på patientens sömn när behandling med kontinuerlig infusion av L-dopa/entacapon/carbidopa i tarmen med portabel pump insätts. Därtill undersöks effekten på sömn när man övergår från behandling enbart dagtid till 24-timmars infusionsbehandling. 

 

M15-737, ansvarig forskare: Professor Per Odin

En öppen förlängningsstudie av studien M15-741 för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av daglig exponering av 24-timmars kontinuerlig subkutan (under huden) infusion av fosfolevodopa hos forskningspersoner med Parkinsons sjukdom. M15-737 är en multicenterstudie.

 

Montpark studien, ansvarig forskare: Professor Per Odin 

Detta är en dubbel-blind randomiserad fas II studie som finansieras av Vetenskapsrådet och koordineras från Karolinska Sjukhuset. Man undersöker om läkemedlet Montelukast givet med en film som sätts på munslemhinnan möjligen kan ha en sjukdomsbromsande effekt vid tidig-måttligt avancerad Parkinsons sjukdom. Studien pågår i 21 månader och deltagarna kommer totalt 9 gånger till sjukhuset för undersökningar. För att delta i studien ska man ha Parkinsondiagnos sedan mindre än 4 år och man ska ha en pågående behandling med L-dopa (även andra Parkinsonläkemedel är tillåtna). Ansvarig forskningssköterska för studien är Inês.Santos@skane.se.

 

Motor-ACT, ansvarig forskare: Docent Maria Nilsson

 

 

Rotigotine sömn, ansvarig forskare: Professor Per Odin

En open-label multicenter studie som kartlägger effekten av dopaminagonisten rotigotin på sömnen hos patienter med Parkinsons sjukdom som har sömnproblem. Studien kartlägger även användbarheten av rörelsedetektionssystemet Parkinson Kinetigraph (PKG), som används för att studera sömn hos patienter med Parkinsons sjukdom.

 

STEM-PD, ansvarig forskare: Professor Gesine Paul Visse
Stem-PD är en akademiskt initierad fas 1 studie av säkerhet och tolerabilitet av transplantation av stamcell deriverad dopamin prekursorneuron till patienter med måttlig manifest Parkinsons sjukdom. Studien görs i samarbete med dels Lunds Universitet som äger och tillhandahåller cell produkten Stem PD, och Cambrdige University Hospital och Cambridge University, samt Imperial College, London för olika delar och funktioner av den kliniska studien. Studien omfattar upp till 8 patienter, som alla redan är identifierade genom att ett inklusionskriterium i studien är att ha deltagit i en longitudinell uppföljning i minst 1 år inom ramen för TransEuro – observationsstudien, där svenska och engelska patienter kan komma i fråga.
Region Skåne och Skånes Universitetssjukhus är sponsororganisation, med Håkan Widner som medicinskt ansvarig sponsor representant och Gesine Paul Visse är ansvarig prövare. Flera kliniska enheter är involverade i studien, främst neurokirurgiska kliniken, med Hjalmar Bjartmarz som ansvarig neurokirurg. Detaljer kring studien finns att läsa här: The STEM-PD Clinical Trial